Drukuj

Badanie pracodawców i pracowników w ramach projektu POKL „Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie” (2014)

Badania pracodawców zostały przeprowadzone w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.3. Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Celem badań było zdiagnozowanie stopnia adaptacyjności z jednej strony pracowników, z drugiej pracodawców z sektora MŚP województwa podlaskiego w kontekście narastających trudności w łączeniu pracy zawodowej z życiem osobistym, zwłaszcza w sferze życia rodzinnego, a także wykorzystania rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z rodziną. Diagnoza była podstawą do wyznaczenia strategicznych kierunków działań w regionie podlaskim w obszarze zatrudnienia przyjaznego rodzinie.


Badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariuszy badawczych zostały przeprowadzone na populacji 303 pracodawców z sektora MŚP w województwie podlaskim oraz 300 pracujących opiekunów osób zależnych. W celu pogłębienia wiedzy na temat adaptacyjności pracowników i pracodawców w kontekście stosowania rozwiązań sprzyjających godzeniu pracy z życiem rodzinnym przeprowadzono także badania jakościowe.. Udział w badaniu fokusowym wzięli przedstawiciele: pracodawców, pracobiorców, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych. Te podmioty mają istotny wpływ na kształtowanie warunków godzenia życia zawodowego z rodzinnym w regionie podlaskim. 


Badanie pozwoliło na ustalenie stopnia zaangażowania podlaskich pracodawców z sektora MŚP w tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem rodzinnym pracowników, zwłaszcza w kontekście zachodzących procesów demograficznych i perspektywy rosnącej konkurencji na rynku pracy. 


Wyniki badań zawarte są w publikacji:

Sadowska-Snarska C., Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm i pracowników w wymiarze regionalnym, BFKK, Białystok 2014.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab