Poleć znajomemu
Drukuj

Dzielenie stanowiska pracy (job-sharing)

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Pracownicy Niepełnosprawni
Pracownicy Dojrzali
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Dzielenie stanowiska pracy, nazywane inaczej z języka angielskiego job -sharingiem jest wariantem pracy niepełnoetatowej, który polega na tym, że dwie osoby, pracując na jednym stanowisku, dzielą między siebie obowiązki, płacę oraz świadczenia proporcjonalnie do czasu pracy każdej z nich. Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku zależy od ustaleń z pracodawcą, natomiast najbardziej rozpowszechniony jest wariant 50:50 (po pół etatu).  Pracownicy mogą wykonywać pracę w tych samych dniach, ale w różnych godzinach, albo przychodzić do pracy na zmianę w ustalone między sobą dni. 

System ten dobrze sprawdza się w przypadku osób, które chcą lub muszą pogodzić pracę z inną aktywnością pozazawodową. Bywa też dobrym rozwiązaniem dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a nie chcą ograniczać zatrudnienia.  

W zależności od przyjętego modelu job-sharingu, pracownicy zatrudnieni na jednym stanowisku mogą mieć ściśle określony podział obowiązków i współpracować ze sobą w ograniczonym zakresie  albo odpowiadać za efekty pracy własnej i partnera. Eksperci Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w poradniku  „Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników” wymieniają 3 podstawowe modele job-sharingu: 

 • shared responsibility – w modelu tym pracownicy nie dzielą się obowiązkami, pracują wymiennie. Dobrze sprawdza się on na stanowiskach, na których występuje ciągłość prac. Wymaga dobrej komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami. 
 • devided responsibility – w modelu tym każdy pracownik odpowiada za inne projekty lub klientów, a współpraca i potrzeba komunikacji między pracownikami jest ograniczona. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku osób, które nie znają się dobrze. 
 • unrelated responsibity – model ten dotyczy pracowników tego samego działu, którzy jednak realizują odrębne zadania. Mamy w nim do czynienia z rodzajem pracowniczego tandemu. Sprawdza się w przypadku pracowników o uzupełniających się doświadczeniach i umiejętnościach.

Główny beneficjent

Job sharing, podobnie jak inne rodzaje pracy w niepełnym wymiarze godzin to dobre rozwiązanie dla wielu różnych grup, np.: 

 • pracowników uczących się, którzy łączą pracę zawodową z nauką w szkole czy uczelni,
 • pracowników na urlopie wychowawczym,
 • pracowników wracających do pracy po dłuższej przerwie, np. spowodowanej chorobą, 
 • pracowników starszych, którym zależy na stopniowym ograniczaniu swojej aktywności zawodowej, 
 • pracowników sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, 
 • osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Możliwość korzystania na jednym stanowisku pracy z doświadczeń i kompetencji dwóch pracowników.
 • Utrzymanie w firmie pracowników starszych.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na tym samym stanowisku. 
 • Dostęp do dodatkowych grup docelowych niezainteresowanych pracą pełnoetatową (np. niektórzy pracownicy niepełnosprawni, studenci i uczniowie, osoby na urlopach wychowawczych).
 • Utrzymanie poziomu zatrudnienia w sytuacji problemów finansowych firmy.
 • Niższy poziom fluktuacji kadr.
 • Satysfakcja i zaangażowanie pracowników.

 • Więcej czasu na życie rodzinne, prywatne. 
 • Utrzymanie ciągłości zatrudnienia, a z czasem łatwiejsze przejście na zatrudnienie pełnoetatowe.
 • Dodatkowe źródło dochodów w czasie,  gdy pracownik nie ma możliwości czy chęci podjęcia pracy na etacie.
 • Możliwość uczenia się od partnera. 
 • Możliwość oderwania się od obowiązków domowych.

A także inne zalety pracy niepełnoetatowej uzależnione od sytuacji pracownika:  

 • Możliwość stopniowego wdrażania się w obowiązki zawodowe  po przerwie związanej z pojawieniem się dziecka w rodzinie lub po dłuższym zwolnieniu lekarskim.
 • Możliwość zdobywania  doświadczeń zawodowych już na etapie nauki.
 • Możliwość podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną.
 • Możliwość stopniowego wycofywania się z życia zawodowego w przypadku starszych pracowników. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Job-sharing jest najłatwiejszy do zastosowania na stanowiskach niższego szczebla, na których pracownicy wykonują powtarzalne czynności. Łatwiej wtedy rozliczyć ich z realizacji zadań. Nieco większym wyzwaniem będzie na stanowiskach wymagających indywidualnego zaangażowania, kreatywności, związanych z zarządzaniem projektami czy zespołem. Powodzenie tego systemu zależy w dużej mierze od dobrej współpracy pracowników realizujących zadania w ramach tego samego stanowiska. Bardzo ważny jest jednak także właściwy dobór modelu job-sharingu do specyfiki zadań. 

Koszty

 • Wyższe koszty administracji sprawami pracowniczymi (obsługa dwóch zamiast jednego pracownika)
 • Wyższe koszty szkolenia 

Ryzyka

 • Trudności z dokonaniem oceny wpływu poszczególnych pracowników na ostateczny wynik pracy na dzielonym przez nich stanowisku. 
 • Nieporozumienia między pracownikami zatrudnionymi na jednym stanowisku. 

Rekomendacje

 • Wprowadzanie job-sharingu w firmie warto rozpocząć od osób, które dobrze się znają – zwiększa to szanse na dobrą współpracę w ramach stanowiska. 
 • Właściwy dobór modelu job-sharingu do specyfiki zadań na stanowisku. 
 • Klarowny podział zadań i obowiązków na dzielonym stanowisku pracy zgodnie z przyjętym modelem job-sharingu. 

Uwarunkowania prawne

W polskim ustawodawstwie nie ma oddzielnych przepisów regulujących job-sharing. Stosuje się w jego wypadku te same zasady, co w przypadku innych form pracy niepełnoetatowej.
 
Jak zorganizować pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy? 
Kiedy pracownik może obniżyć wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab