Drukuj

Kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Zazwyczaj urlop wychowawczy kończy się wraz z upływem terminu wskazanego we wniosku o jego udzielenie. Możliwe jest jednak, że pracownik zrezygnuje z części urlopu, za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu go. 

Termin powrotu do pracy

Wcześniejszy powrót do pracy związany ze skróceniem urlopu wychowawczego może nastąpić w każdym czasie, jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę. Jeżeli jednak pracodawca nie zgadza się na taki niespodziewany powrót, pracownik i tak może zrezygnować z dalszego urlopu, z tym że nastąpi to dopiero po upływie 30 dni od zgłoszenia wniosku o rezygnacji z urlopu. Przepisy stanowią bowiem, że możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy, co już nie wymaga zgody pracodawcy.

Jeżeli pracownik złoży wniosek o rezygnacji z urlopu wychowawczego bez zachowania 30-dniowego terminu na zawiadomienie o powrocie z urlopu, pracodawca może odczekać z dopuszczeniem go do pracy, aż minie 30 dni od dnia zawiadomienia przez pracownika o powrocie do pracy.

PRZYKŁAD

W decyzji z 1 października zatrudniony zawiadomił pracodawcę o rezygnacji z urlopu i o chęci powrotu do pracy 25 października. W związku z tym, że o planowanym powrocie poinformował pracodawcę na mniej niż 30 dni przed datą, kiedy chciał podjąć pracę, pracodawca może go dopuścić do pracy dopiero po upływie 30 dni, tj. od 1 listopada.

Uprawnienia po powrocie

Z dniem ustalonym jako data rezygnacji z urlopu wychowawczego pracownik ma obowiązek stawić się do pracy i być gotowym do jej wykonywania. Pracodawca zaś ma obowiązek dopuszczenia zatrudnionego do pracy i to na dotychczasowym stanowisku, zajmowanym przez pracownika przed pójściem na urlop, zapewniając mu takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Jeśli dotychczasowe stanowisko istnieje nadal, pracodawca nie może zaproponować wracającemu innego stanowiska pracy. Tylko jeżeli poprzednio zajmowane stanowisko zostało zlikwidowane, pracodawca może skierować takiego wracającego z urlopu wychowawczego do pracy na innym stanowisku, o ile jest ono równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu i odpowiada kwalifikacjom zawodowym zatrudnionego, a także za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.  

Odmowa podjęcia przez zatrudnionego pracy na stanowisku zaproponowanym mu po zakończeniu urlopu wychowawczego, która nie ma uzasadnionych przyczyn (np. proponowane stanowisko jest zgodne z posiadanymi kwalifikacjami pracownika i nie powoduje obniżenia jego wynagrodzenia), może stanowić uzasadniony powód rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Jeżeli natomiast pracodawca bezpodstawnie nie dopuści wracającego z urlopu do pracy w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego zamiaru, pracownik może się domagać dopuszczenia go do pracy, a następnie jeśli pozostawał w gotowości do podjęcia pracy – także wynagrodzenia stosownie do art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 52, art. 81, art. 1863, art. 1864 Kodeksu pracy.


Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab