Drukuj

Z jakim wyprzedzeniem powinny być składane wnioski o urlopy związane z rodzicielstwem?

Aby móc skorzystać z urlopów związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, pracownicy muszą wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem składanym co najmniej na 7 lub 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Wyjątkiem jest urlop macierzyński, gdyż prawo do niego nabywa się z dniem porodu , automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Urlop macierzyński

Z urlopu macierzyńskiego pracownica może skorzystać już na 6 tygodni przed porodem. Do wniosku o udzielenie tego urlopu składa się kopię zaświadczenia lekarskiego o przewidywanej dacie porodu. W przypadku nie skorzystania z urlopu przed porodem nie trzeba już składać wniosku o urlop macierzyński, gdyż prawo do niego nabywa się z dniem porodu.

Urlop rodzicielski

Wniosek o udzielenie od razu, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze składa się najpóźniej 21 dni po porodzie. Jeżeli mimo złożenia takiego wniosku przez pracownicę rodzice zdecydują się dzielić urlopem rodzicielskim, mogą złożyć wniosek o rezygnacji przez matkę z całości lub części urlopu i o udzielenie go w całości lub w części ojcu dziecka. Oba wnioski należy złożyć z 21-dniowym wyprzedzeniem przed powrotem do pracy (pracownik rezygnujący) i przed rozpoczęciem urlopu (pracownik udający się na urlop).

Taki sam termin na złożenie wniosku ma pracownik ubiegający się o urlop rodzicielski gdy składa odrębny wniosek o jego udzielenie po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także części tego urlopu oraz tzw. odroczonego urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni (tę część urlopu można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat).

Rodzice adopcyjni wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego także składają nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Urlop ojcowski

Najkrótszy termin dotyczy urlopu ojcowskiego, gdyż wniosek o jego udzielenie składa się na 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu.

Urlop wychowawczy

Udzielenie urlopu wychowawczego wymaga złożenia wniosku na 21 dni przed datą rozpoczęcia urlopu. Wniosek taki może jednak zostać wycofany przez pracownika na 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu, a pracodawca musi decyzję pracownika o wycofaniu urlopu zaakceptować. Analogicznie składa się wnioski urlopowe dla rodziców adopcyjnych.

Treść wniosków

Wymogi co do treści niektórych wniosków, a także dokumentacji niezbędnej przy ich składaniu zawiera Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Normuje ono wnioski:

  • o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części;
  • w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części;
  • o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
  • o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części;
  • o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.

UWAGA

Od 2 stycznia 2016 r. nie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139), a regulacje dotyczące składania wniosku o ten urlop zawiera wyżej wskazane rozporządzenie. Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą stosować się do zawartych w tym rozporządzeniu regulacji.

Podstawa prawna:

  • art. 1791, art. 1821c, art. 1823, art. 1824, art. 186 Kodeksu pracy;
  • Rozporządzenie z 8 grudnia 2015 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab