Drukuj

Którymi urlopami związanymi z rodzicielstwem rodzice mogą się dzielić?

Pracujący rodzice jednego dziecka mogą zamiennie korzystać z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Jedynie urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka, a urlop macierzyński będzie przysługiwał ojcu tylko w kilku ściśle określonych przypadkach, gdy matka rezygnuje z takiego urlopu.

Urlop macierzyński

Część tego urlopu przysługuje wyłącznie matce dziecka. Chodzi tu o 8 tygodni, które musi wykorzystać, nawet jeśli rezygnuje z dalszego urlopu macierzyńskiego z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji, gdy traci do niego prawo w przypadku porzucenia dziecka czy też, gdy dochodzi do jego przerwania w przypadku, gdy matka zachoruje i wymaga hospitalizacji, a także o 14 tygodni należnych wyłącznie matce dziecka, która dobrowolnie rezygnuje z dalszego urlopu, chcąc wrócić do pracy. Wówczas pozostała część urlopu macierzyńskiego musi być wykorzystana przez ojca dziecka.

Po wykorzystaniu obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego matka składa wniosek o rezygnacji z reszty urlopu, nie później niż na 7 dni przed powrotem do pracy. Jednocześnie ojciec składa wniosek o udzielenie mu pozostałej części urlopu macierzyńskiego na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski w wymiarze do 32 tygodni (w przypadku urodzenia podczas jednego porodu jednego dziecka) lub do 34 tygodni (w przypadku urodzenia podczas jednego porodu dwojga i więcej dzieci) przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jeśli korzystają z tego urlopu jednocześnie, to dla każdego z rodziców łączny wymiar urlopu będzie wynosił 16 lub 17 tygodni (w zależności od tego, czy podczas jednego porodu urodziło się jedno dziecko czy więcej). Wówczas oboje składają wniosek u swoich pracodawców, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Rodzice mogą też korzystać z urlopu rodzicielskiego na zmianę przy zastrzeżeniu, że urlop można podzielić maksymalnie na 4 części. Poszczególne części mogą być wykorzystane przez matkę lub ojca dziecka, w zależności od wzajemnych ustaleń. Co do zasady części urlopu powinny przypadać bezpośrednio po sobie. Jednak maksymalnie dwie części tego urlopu w wymiarze do 16 tygodni mogą być wykorzystane później, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlopu w częściach również udziela się na wniosek złożony nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Jeżeli początkowo matka złożyła wniosek o cały urlop rodzicielski od razu po urlopie macierzyńskim, może w trakcie jego trwania podjąć decyzję o oddaniu prawa do jego wykorzystania ojcu. Wówczas nie dochodzi do podziału urlopu rodzicielskiego na części, lecz do przekazania urlopu ojcu dziecka w drodze rezygnacji z urlopu przez matkę. Z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z góry” w pełnym wymiarze nie można już jednak wydzielić „odroczonego” urlopu rodzicielskiego.

UWAGA

Jeżeli matka zrezygnuje z udzielonego „z góry” w pełnym wymiarze urlopu rodzicielskiego, to ojcu dziecka nie przysługuje prawo do późniejszego wykorzystania urlopu „odroczonego”, powinien wykorzystać cały urlop rodzicielski bezpośrednio po części wykorzystanej przez matkę.

Urlop wychowawczy

Podział urlopu wychowawczego między rodziców jest dowolny, o ile zmieszczą się oni w ustawowej puli 36 miesięcy i w maksymalnie 5 jego częściach. Niezależnie od tego każdy z rodziców ma niezbywalne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z całego jego wymiaru. Ten miesiąc nie może być wykorzystany przez drugiego z rodziców.

UWAGA

Te same zasady podziału urlopów dotyczą opiekunów dzieci adoptowanych.

Podstawa prawna:

  • art. 180, art. 1821c, art. 183 Kodeksu pracy.
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab