Drukuj

Do kiedy istnieje obowiązek udzielania pracownikowi urlopu ojcowskiego?

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje będącemu pracownikiem: biologicznemu ojcu dziecka lub ojcu adopcyjnemu, który przedstawi postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka. Z prawa do takiego urlopu można skorzystać do ukończenia przez dziecko 2 lat lub do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Wymiar urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Urlopu udziela się tak jak wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem: nie przeliczając go na dni robocze, lecz na kolejne, następujące po sobie dni kalendarzowe.

PRZYKŁAD

Pracownik wykorzystuje 2 tygodnie urlopu ojcowskiego od dnia 25 kwietnia. W tym czasie przypadają dni wolne od pracy (1 i 3 maja). Mimo to jego urlop zakończy się 8 maja, a nie 2 dni później. Pracownik nie może „odebrać” dodatkowych 2 dni z kolejnego tygodnia i przebywać na urlopie ojcowskim do 10 maja.

Zasady korzystania

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Oznacza to, że ojciec może wziąć urlop ojcowski zarówno w czasie, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, jak i później, aż do momentu, gdy dziecko ukończy 2 lata. Daje to rodzicom większą elastyczność w opiece nad dzieckiem. Natomiast ojciec adopcyjny może pójść na urlop ojcowski do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (a jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny, to nie później niż do ukończenia przez nie 10. roku życia). Niewykorzystanie urlopu ojcowskiego w tym terminie powoduje, że prawo do niego przepada.
Urlopu ojcowskiego udziela się jednorazowo albo w dwóch częściach, w dowolnie wybranym terminie. Ponieważ żadna z tych części nie może być krótsza niż tydzień, pracownik może być maksymalnie na dwóch tygodniowych urlopach ojcowskich. Wniosek o udzielenie urlopu lub jego części należy złożyć pracodawcy na piśmie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, a pracodawca ma obowiązek tego urlopu udzielić.
W czasie urlopu ojcowskiego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie – tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego – a po zakończeniu urlopu zatrudniony ma prawo wrócić do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne lub inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, z wynagrodzeniem nie niższym niż przed urlopem.


Podstawa prawna:

  • art. 1823 art. 1832 Kodeksu pracy.
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab