bezpieczeństwo i higiena pracy

(w skrócie BHP) - obowiązujące pracodawców i pracowników działania na rzecz zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia i życia środowiska pracy. Kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, procedurami i warunkami pracy są szczegółowo opisane w przepisach. Pracodawca ma m.in. obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu BHP przed dopuszczeniem go do pracy, a także prowadzenia okresowych szkoleń z tego zakresu. Jest też zobowiązany do uświadamiania pracownikowi ryzyka związanego z wykonywaniem pracy oraz do informowania go o tym, jak unikać niebezpieczeństw. Higiena pracy obejmuje nie tylko kwestie dotyczące środowiska pracy (miejsca i warunków, w jakich ta praca jest wykonywana), zachowania w pracy i metod pracy, ale także to, kiedy i ile odpoczynku potrzebuje pracownik, aby związane z pracą obciążenia nie przekraczały jego możliwości i nie zagrażały jego zdrowiu. Na straży przestrzegania przepisów i zasad BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy.

logo_ue.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)

logo-rip-stopka.jpg
Wykonanie Hostlab