Poleć znajomemu
Drukuj

Wolontariat pracowniczy

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Okazją do angażowania się pracowników w działania wykraczające poza ich pracę zawodową i podejmowania aktywności użytecznych społecznie jest funkcjonujący w wielu firmach wolontariat pracowniczy. Część pracodawców aktywnie wspiera swoich wolontariuszy, zapewniając im pomoc finansową i organizacyjną, promując wśród pracowników ideę zaangażowania społecznego oraz umożliwiając im podejmowanie działań na rzecz innych w czasie godzin pracy. Na wolontariat pracownika firmy przeznaczają zwykle od jednego do trzech dni w roku. Pracownik musi odpowiednio wcześniej złożyć wniosek do działu kadr o przyznanie takiego pełnopłatnego dnia wolnego.

Firmy prowadzące aktywną politykę społeczną i dysponujące odpowiednimi środkami finansowymi dają też pracownikom możliwość udziału w konkursach o granty, które przyznawane są wybranym, rekomendowanym przez pracowników organizacjom. Pojedynczy pracodawcy posiadają międzynarodowe programy wolontariatu, w ramach których polscy pracownicy mogą wyjechać do innego kraju i tam realizować się w działalności społecznej.

Główny beneficjent

 Wszyscy pracownicy.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Większe zaangażowanie i motywacja pracowników.
 • Podniesienie poziomu identyfikacji z firmą.
 • Integracja zespołu
 • Budowanie w firmie kapitału społecznego i kultury opartej o takie wartości, jak pomoc i współpraca. 
 • Satysfakcja pracowników.
 • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.
 • Budowanie wizerunku firmy zaangażowanej społecznie. 
 • Podejmowanie przy okazji wolontariatu współpracy z lokalnymi instytucjami, co wpływa pozytywnie na generowanie nowego biznesu.

 • Możliwość podejmowania działalności społecznej w ramach godzin pracy – jeśli firma daje taką możliwość. 
 • Możliwość pozyskania z firmy środków finansowych na realizację bliskiego pracownikowi celu społecznego – w przypadku konkursów na granty.  
 • Wspólne z kolegami z pracy pomaganie potrzebującym.
 • Integracja z zespołem.  
 • Zaspokojenie potrzeby podejmowania działań użytecznych społecznie. 
 • Poczucie dumy  z pracy w firmie, która działa np. na rzecz społeczności lokalnej. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Wolontariat jest w Polsce głównie domeną firm dużych. Małe i średnie przedsiębiorstwa rzadziej podejmują podobne działania, głównie ze względu na obawę, że pracownicy będą zajmowali się wolontariatem w godzinach pracy oraz ze względu na ograniczenia finansowe. W praktyce jednak każda firma jest w stanie podjąć działania społeczne dostosowane do swoich możliwości. Firmy duże będą zakładały fundacje i realizowały konkursy na granty, a firmy małe i średnie incydentalnie wspierały działające na lokalnym rynku instytucje lub włączały się w ogólnopolskie akcje, takie jak „Szlachetna paczka”.

Koszty

 • Koszt wynagrodzenia pracowników za czas, gdy pracują na rzecz innych – o ile firma daje im taką możliwość.
 • Koszt pracy osób zaangażowanych w opracowanie i realizację programu wolontariatu – w firmach, w których działania te nie są podejmowane incydentalnie, ale przyjmują formę rozbudowanych programów.
 • Jeśli podjęte przez firmę działanie jest realizowane poza jej siedzibą, pracodawca powinien pokryć koszty ubezpieczeń OC i NNW uczestników akcji oraz koszty dojazdu na miejsce i wyżywienia.
 • Koszty materiałów wykorzystywany w działaniach społecznych – np. koszt farby i materiałów malarskich, jeśli akcja polega na odmalowaniu urządzeń na placu zabaw dla dzieci.

Rekomendacje

 • Umożliwienie pracownikom zgłaszania pomysłów dotyczących instytucji, które firma powinna wesprzeć lub działań społecznych, które powinna podjąć.
 • Informowanie wszystkich pracowników o efektach podjętych działań i prezentowanie na forum firmy sylwetek wolontariuszy.

Uwarunkowania prawne

 • W polskim ustawodawstwie nie ma przepisów, które wprost mówiłyby o wolontariacie pracowniczym, należy zatem działać w oparciu o przepisy kodeksowe oraz o Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab